Vyhláška

24.09.2010 06:51

Obecně závazná vyhláška obce Bojanovice

č. 5/2009

o stanovení podmínek pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti

přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice se na svém zasedání dne 25. 3. 2009 usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek l

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.

 

Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat pouze v době od 19 do 04 hodin násl. dne, v období od 1. 1. do 31. 12. běžného roku.

 

Článek 2

Povinnosti pořadatele

Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu Bojanovice 7 dnů před jejím konáním:

a)      jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sílo pořadatele akce, IČO;

b)      označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání;

c)      předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní;

d)      počet členů pořadatelské služby;

 

 

Pořadatel je povinen zajisti, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

 

 

 

Článek 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

            …………………………                    …………………………..

                        Petr Záhora                                     Helena Dufková

                   místostarosta obce                              starostka obce

 

            vyvěšeno: 26. 3. 2009                          sejmuto: 14. 4. 2009