Vyhláška OÚ Bojanovice

10.03.2011 10:13

 Obecně závazná vyhláška obce Bojanovice

č. 4/2009

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bojanovice

(katastrální území Bojanovice, Malá Lečice a Senešnice)

 

Zastupitelstvo obce Bojanovice se na svém zasedání dne 25. března 2009 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů v zastavěném území obce – ve vlastnictví obce:

a)       je možný pohyb psů pouze na vodítku;

b)     se zakazuje výcvik psů

 

  1. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má

psa veřejném prostranství pod kontrolu či dohledem (fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba).

 

 

 

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

            ………………………..                      ……………………………

               Petr Záhora                                            Helena Dufková

             místostarosta obce                                     starostka obce

 

 

      vyvěšeno: 26. 3. 2009                           sejmuto: 14. 4. 2009