Vyhláška o létání.

27.04.2010 06:01

Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

27.04. 2008

Federace čarodějnic ČR

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2007
O bezpečnosti létání na koštětiFederace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2007 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
 1. Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
 2. Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače. Vysavač musí býti vybaven:
  a) spínačem "Tahem zapni, stiskem vypni"
  b) trojcestným katalyzátorem.
 3. Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let. Výjimky uděluje Federace Čarodějnic ČR (dále jen FČČR).
 4. Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
 5. Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
 6. Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení FČČR.


Čl. 2
Pravidla letu
 1. Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.
 2. Pro let na propůjčeném koštěti dle Čl. 1 odst. 6 této vyhlášky, platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
 3. Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.
 4. V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
 5. Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
 6. Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.
 7. Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
 8. Za letu se zakazuje:
  a) V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.
  b) Létat nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
  c) Plivat, odhazovat předměty, souložit a páchat další obdobné nemravnosti.


Čl. 3
Předlétávání a míjení
 1. Předlétává se vždy horem.
 2. Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolem letícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
 3. V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.
 4. Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.
 5. Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k. (netopýřích křídel)

Čl. 4
Startování a přistávání
 1. Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo z balkonu.
 2. Startovat a přistávat se zakazuje:
  a) na místech vymezených v Čl. 2 odst. 4 této vyhlášky
  b) v tunelech, viaduktech a pod mosty
  c) věže kostelů
  d) na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
 3. Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.

Čl. 5
Vlečení a nákladní košťata
 1. Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.
 2. Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
 3. Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje neomezeně.
 4. Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 - 2 k.o.
 5. Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a číslem shodným s vlečným koštětem.

Čl. 6
Létání za snížené viditelnosti

 1. Koště musí být:
  a) na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima.
  b) na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.
 2. Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.
 3. Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší rychlostí.
 4. Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo trakční vedení.

Čl. 7
Výjimky a zvláštní ustanovení

 1. Předsedkyně FČČR na koštěti s majáčkem zelené barvy a čerti mají právo přednostního letu.
 2. Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat do doby rozhodnutí zvláštní komise, která se ustavuje 1x za 10 let vždy o Filipojakubské noci.
 3. Ustanovení Čl. 2 odst. 8 této vyhlášky neplatí:
  a) o Filipojakubské noci
  b) vždy v pátek třináctého.

Čl. 8
Kontrola a sankce

 1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět specielní kontrolní orgány, které jsou jedenkrát za sto let voleny Celosvětovým sněmem čarodějnic.
 2. Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 4. 2007 ve 23:59:59.
Bc. Bradavice Chlupatá
místopředsedkyně
 
Dr. Škaredka Vousatá

předsedkyně FČČR